مهلت ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی

ساخت وبلاگ
چکیده : مهلت ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی مقید به وقت نمی باشد. در زیر... با عنوان : مهلت ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی بخوانید :

وکیل متخصص در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی مقید به وقت نمی باشد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۶۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ 

                                                رای بدوی

با ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های شماره...و... صادره از شعبه ۱۴ دیوان نظر به اینکه هیچ یک از جهات مقرر در ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احراز نمی گردد لذا با شرایط موصوف مستندا به ماده ۱۰۲ قانون مزبور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری_مرادی        

                                            رای تجدید نظر 

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.ر فرزند ع نسبت به رای شماره ۱۸۹۸_۹۲/۷/۱۴ صادره از شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق و گردش کار آراء هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به مستندات رای شماره... ۸۲/۵/۱۸ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری اعم از گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره...۷۹/۳/۱۹ و اتهام انتسابی و اعمال مجازات تماماً با محوریت اتهام اختلاس و تضییع اموال دولتی صورت گرفته است در حالی که طبق رای دادگاه جزایی شعبه ۱۰۱ رشت پیرامون همان اتهامات حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر شده است و زمان تقدیم دادخواست قانون مصوب ۸۵ حاکم بوده است و در نتیجه مستندا به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ که تقدیم سند جدید مقید به وقت نبوده

و بند ث و ج ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با پذیرش تقاضای تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۷۲ قانون اخیرالذکر قرار دارد معترضان را نقض و جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده قرار اعاده دادرسی میگردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

فرجی _مولابیگی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: وکیل تهران در اعاده دادرسی دیوان عدالت, وکیل برای اعاده دادرسی دیوان عدالت, وکیل متخصص در اعاده دادرسی دیوان عدالت, شرایط اعاده دادرسی دیوان عدالت, اعاده دادرسی دیوان عدالت

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 23:51