شرط برخورداری والدین مستخدم متوفی ناجا از مستمری

ساخت وبلاگ
چکیده : شرط برخورداری والدین مستخدم متوفی ناجا از مستمری والدین مستخدم متوفی در صورتی مستحق دریافت مستمری ب... با عنوان : شرط برخورداری والدین مستخدم متوفی ناجا از مستمری بخوانید :

وکیل متخصص در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرط


والدین مستخدم متوفی در صورتی مستحق دریافت مستمری بازماندگی می‌گردند که در زمان حیات مستخدم تحت تکفل باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ 

                                                     رای بدوی 

نظر به اینکه پرداخت مستمری به والدین کارکنان متوفی منوط بر آن است که در زمان وفات مستخدم ناجا والدین تحت تکفل وی باشد و تشخیص این امر نیز به موجب تبصره ماده ۱۹۲ قانون استخدامی ناجا بر عهده هیات مقرر در آن ‌ماده می باشد از طرفی اعضای کمیسیون موصوف نامبرده را مکفول متوفی تشخیص نداده و در خصوص برقراری مستمری ایشان رای صادر نموده است و شاکی نیز دلیل و مدرکی دال بر تحت تکفل متوفی بودن ارائه ننموده است لذا توجها به مراتب مرقوم شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۹۲ ق.ا ناجا و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در شعب محترم تجدید نظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود.

رئیس شعبه شش دیوان عدالت اداری_محمدی

                                            رای تجدید نظر

با عنایت به تجدیدنظرخواهی آقای ر.م نسبت به دادنامه شماره... صادره از شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ ۹۳/۳/۸ به تجدید نظر خواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۹۳/۴/۱۷ نسبت به آن اعتراض نموده است نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روزه قانونی مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه

اشراقی_ عرفان

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹


برچسب‌ها: پرداخت مستمری به والدین کارمند, شرایط پرداخت مستمری به کارمندان ناجا, پرداخت مستمری به والدین کارمند متوفی, نحوه پرداخت مستمری به والدین کارمند متوفی, مستمری برای والدین کارمند متوفی

نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 23:51