آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟ : بدون عنوان

ساخت وبلاگ

چکیده : مرجع تشخیص نوع کار جهت تشخیص استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاریتشخیص فصلی و پروژه ای بودن نوع قرارد... با عنوان : بخوانید :
مرجع تشخیص نوع کار جهت تشخیص استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری
تشخیص فصلی و پروژه ای بودن نوع قرارداد کار جهت تشخیص دلیل قطع رابطه کار و استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری بر عهده هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۷۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱
رای بدوی
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه در رای هیات تشخیص به قطع رابطه کاری به علت عدم نیاز اشاره شد و تشخیص اصلی بودن و پروژهای بودن نوع قرارداد کار بر عهده هیات های تشخیص و حل و اختلاف اداره کار می باشد و به جهت عدم میل و اراده شاکی از کار بیکار شده است و با وجود سابقه پرداخت حق بیمه و اظهار نظر نماینده اداره کار به برخورداری از بیمه بیکاری شکایت را وارد تشخیص و حکم به الزام اداره طرف شکایت به برقراری بیمه بیکاری برابر مقررات و قوانین در حق شاکی صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری عزیزی
رای تجدید نظر
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی استار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه پنجم تجدید نظر دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه باقری_ تقوی
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت: 9:06