آیا شهرداری می تواند در مقام خواهان در دیوان عدالت اداری شکایت خود را طرح نماید؟

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

۱_ حداکثر سطح اشغال زیربنای هر طبقه ۶۰% (شصت درصد) مساحت کل زمین می باشد.۲_ ارتفاع کف گذر تا فضای پیشروی در گذر های ۱۲ متر و بالاتر حداقل ۵/۳ متر می باشد.۳_ در زمین های با عرض کمتر از ۲۰ متر حداکثر یک ورودی پارکینگ می توان در نظر گرفت.۴_ در مناطق با تراکم ۱۲۰%(یکصد و بیست درصد) حداکثر ۳ طبقه مسکونی در سطح اشغال ۶۰%(شصت درصد) و در مناطق با تراکم ۱۸۰ % حداکثر ۴ طبقه مسکونی در سطح اشغال ۶۰% مجاز می باشد.۵_ حداکثر طول زیربنا به میزان ۶۰%(شصت درصد) طول زمین به اضافه ۲ متر می باشد مشروط به اینکه سطح زیربنای تصرفی حداکثر ۶۰%(شصت درصد) مساحت زمین رعایت گردد.بدیهی است ۲ متر پیشروی مازاد بر ۶۰%( شصت درصد) طول زمین با توجه به مجاورین به صورت رعایت پخ ۴۵ درجه مقدور می‌باشد.۶_ نورگیر جهت تامین نور اتاق های اصلی ساختمان مانند نشیمن نهار خوری و اتاق خوابها حداقل ۱۲ متر مربع مساحت با رعایت حداقل عرض ۳ متر و جهت تامین نور آشپزخانه و سرویس های بهداشتی حداقل ۶ متر مربع مساحت با رعایت حداقل عرض ۲ متر می باشد جهت زمین های با مساحت ۲۰۰ متر مربع و کمتر مساحت نورگیرها می‌تواند حداقل ۶% و ۳% مساحت زمین با رعایت حداقل عرض ۲ متر می باشد.۷_ حداکثر ارتفاع زیرزمین جهت تامین پارکینگ ۲/۶۰ متر و در همکف( پیلوتی) ۲/۴۰ متر می باشد حداقل ارتفاع در طبقات فوق الذکر دو متر می باش
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 4:56
برچسب‌ها :
ماده 100مراحل طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و قوانین مربوطه۱_ مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانیالف_ تنظیم فرم خلافبه منظور امکان تهیه گزارشهای تحلیلی در مورد تخلفات ساختمانی و ارائه راه حلهای مناسب جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی اولاً فرم های خلاف به صورت کامل تنظیم و ثانیاً ترتیبی اتخاذ گردد ‌که ناحیه محل وقوع ملک نیز در فرمهای خلاف ارسالی ذکر گردد.نحوه تنظیم فرم خلاف و معرفی کلیه ذینفعاننظر به اینکه تعداد کثیری از آراء صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ صرفاً بلحاظ عدم رعایت مقررات ذیل تبصره ۱ ماده صد مبنی بر ابلاغ تصمیمات و آراء کمیسیونهای ماده صد به اشخاص ذینفع توسط شعب مختلف دیوان عدالت اداری نقض می شوند که این امر مالاً موجب ایجاد رکود در جریان امور واحدهای مختلف ذیربط در شهرداری می گردد. با توجه به اینکه اداره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد و نیز واحدهای اجرائیات و اجرای احکام مناطق بر حسب مورد بر اساس سوابق ارسالی و مفاد فرمهای تخلفات ساختمانی تنظیمی در شهرداریها مبادرت به ابلاغ تصمیمات و آراء کمیسیون های مذکور می نمایند لذا به منظور جلوگیری از تبعات عدم رعایت مقررات شکلی فوق در کلیه مواردی که رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیونهای ماده صد ارجاع می‌شود باید ضمن ارسال کلیه سوابق پلاک های ثبتی مورد بحث و نیز تنظیم م
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 4:56
برچسب‌ها :
تبصره یک ماده مذکور(اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷) در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و نماینده انجمن شهر در حال حاضر شورای اسلامی شهر مطرح نماید تا کمیسیون مزبور حسب مقررات به آن موارد رسیدگی نماید چنانچه شهرداری به این تکلیف قانونی عمل نکرد کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.املاک محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها در شهرداری ها بر اساس پلاک ثبتی مربوطه و سایر مشخصات مالکان و افراد ذی نفع دارای پرونده مستقلی هستند که علاوه بر تصویر اسناد مالکیت و نقشه‌ای که محل ملک توسط ذی‌نفع بر روی آن مشخص و گواهی گردیده است هرگونه مکاتبه و مستندات و گزارش‌های مأموران شهرداری و سوابق دیگر در آن ضبط و نگهداری می‌شود.کمیسیون ماده صد پس از بازدید ماموران شهرداری و تهیه گزارش های مورد نیاز در خصوص تخلفات که در فرم خاصی موسوم به فرم خلاف تنظیم و به کمیسیون ارسال می‌شود وارد رسیدگی می شود و شهرداری در کمیسیون نقشه شاکی و اعلام کننده تخلف را داراست کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که توضیحات خود را ظرف ده روز کتابا ارسال
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 ساعت: 4:56
برچسب‌ها :
رای کمیسیون ماده 100 تبدیل خرپشته به انباری و اضافه بنا در حیاط تبدیل خرپشته به انباری و اضافه بنا در فضای باز حیاط بر خلاف پروانه و نقشه ساخت از موجبات صدور رای به اعاده در کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۱۴۳                                                     رای دیوان  ماحصل شکایت شاکی اعتراض به نقض رای تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به بندهای ۷ ،۸ و ۱۰ به شرح ستون خواسته می باشد که طرف شکایت بیان نموده شکایت مرتکب تخلفات مبنی بر اضافه در خرپشته به مساحت ۲۰/۵متر مربع و تبدیل خرپشته به شش باب انباری به مساحت ۱۵ متر مربع و ۲۹/۵ متر مربع اضافه بنا در فضای باز حیاط گردیده که با توجه به اینکه تخلفات برخلاف پروانه و نقشه ساخت بوده رای به اعاده صادر و با اعتراض در کمیسیون تجدید نظر مطرح و عیناً تایید شده نظر به اینکه شکات دلیل و مدرکی که مبین حقانیت خود باشد ارائه نداده مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است ضمناً از دستور موقت مورخ... رفع اثر می گردد. رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان _ بهرامی کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهر
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 19:20
برچسب‌ها :
رای کمیسیون ماده 100 بابت به مسکونی احداث بنا در طبقه همکف تبدیل زیرزمین به واحد مسکونی احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رای به تخریب بنا قلع رفع تصرف و اعاده به حالت اولیه حسب مورد در کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۱۴۸                                                 رای دیوان  ماحصل شکایت شاکی اعتراض و نقض رای تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ستون خواسته می باشد که طرف شکایت بیان نموده شاکی مرتکب تخلفات ساختمانی شده که مراتب کمیسیون بدوی راجاع و بابت تبدیل زیرزمین به مسکونی به مساحت ۶۷ مترمربع و احداث بنا در همکف در ضلع شرقی مغایر جانمایی۸۴/۹۵ مترمربع و احداث طبقه اول در ضلع شرقی مغایر جانمایی به مساحت ۸۸ متر مربع رای به تخریب و قلع و اعاده زیرزمین به حالت اولیه صادر و بابت عدم رعایت ۴/۵۰ مترمربع رعایت تعویض در هنگام نوسازی و در خصوص تصرف کوچه به مساحت ۱۶/۵۰ متر مربع تخریب بنا و رفع تصرف صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عیناً تایید شده نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که حکایت از حقانیت خود نماید ارائه نداده مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گ
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 19:20
برچسب‌ها :
شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی در دیوان عدالت دعوی علیه شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی قابلیت طرح در دیوان را ندارد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۸۶۵                        رای دیوان با توجه به اینکه حسب محتویات شاکی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان سمنان بوده است و شرکت مذکور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر گردیده است و با این توصیف موضوع قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نداشته و از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان خارج بوده است مضافاً اینکه موضوع در بی توجهی به وزارت ارتباطات ندارد فلذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است . رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه عرفان _برومند _فرزد کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹برچسب‌ها: بهترین وکیل پی گیر و با تجربه در دیوان عدالت, بهترین وکیل پی گیر در دیوان عدالت, وکیل پی گیر تهران برای دیوان عدالت, وکیل در دعاوی دیوان عدالت, وکیل با تجربه در شکایت در دیوان عدالت نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 19:20
برچسب‌ها :
در صورت استنکاف متخلف ساختمانی از پرداخت جریمه ارجاع عدم تمکین به کمیسیون و صدور رای به تخریب صادر خواهد شد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴                                                     رای دیوان ما حصل شکایت شاکی اعتراض و نقض رای شماره... ناظر به رای تجدید نظر شماره... کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد که برابر محتویات پرونده شاکی مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب کمیسیون بدوی ارجاع رای به پرداخت جریمه صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر عینا تایید شده و شاکی از پرداخت جریمه امتناع که مراتب به کمیسیون عدم تمکین ارجاع و رای به تخریب صادر شده است نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقانیت خود باشد ارائه نداده مضافا در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان_ بهرامی کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹ برچسب‌ها: کمیسیون ماده 100 شهرداری, کمیسیون ماده صد شهرداری, قوانین تخریب ساختمان, ماده 100 قانون شهرداری, نمونه رای کمیسیون ماده 100 نوشت
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 30 دی 1396 ساعت: 21:44
برچسب‌ها :
نحوه اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳                                                            رای دیوان  آقای م.ک مدعی شده در سال ۹۳ توافقی با شهرداری بهارستان اقدام به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نموده و مقرر شد بعد از تایید کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عوارض طبق دفترچه محاسبه گردد و اکنون که جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه کرده فیشی به عنوان عوارض بهای خدمات و ارزش افزوده و یک فیش به عنوان عوارض دفترچه محلی صادر کرده و صدور هرگونه مجوزی را مشروط به پرداخت آن نموده و لذا دریافت وجوه غیرقانونی به عنوان ارزش افزوده و بهای خدمات و صدور دستور موقت را خواسته است نظر به اینکه اولاً _ شاکی دلیلی که آن را پرداخته ارائه نکرده و علی فرز پرداخت دریافت و استرداد آن امری حقوقی و خارج از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است ثانیاً _ اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت ادا
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 30 دی 1396 ساعت: 21:44
برچسب‌ها :
صدور حکم مبنی بر بازنشستگی با وجود حکم اخراج فرد و عدم نقض آن توسط مرجع صالح غیرقانونی است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۳۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷                                                  رای دیوان  صرف نظر از تعداد خواسته‌های مطروحه و قطع نظر از اینکه نامبرده در سال ۱۳۶۹ از خدمت اخراج گردیده و تاکنون پیگیر وضعیت خدمتی خود نبوده است نظر به اینکه با وصف برخورداری حکم اخراج شاکی از خدمت و عدم نقض آن توسط مراجع ذیصلاح صدور حکم مبنی بر بازنشستگی مشارالیه فاقد محمل قانونی بوده و از طرفی اجابت سایر خواسته های مطروحه منوط به تبدیل وضعیت اخراج وی به بازنشستگی می باشد در نتیجه در وضعیت فعلی شکایت مطروحه مقرون به صحت و واجد وجهه قانونی نبوده مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۷ قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه پنجم دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه فرح پور_ محمدی کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹ برچسب‌ها: بازنشستگی پس از اخراج, حقوق بازنشستگی اخراجی, وکیل متخصص هیات تخلفات, دستور موقت اخراج, وکیل تخصصی هیات تخلفات نوشته شده توسط محمدرضاکریمی وکیل پایه یک دادگستری  | لینک ثابت |
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1396 ساعت: 23:36
برچسب‌ها :
نحوه با پایان خدمت مستخدم پرداخت مطالبات مربوط به سنوات از جمله مرخصی ذخیره شده به عهده سازمانی است که خواهان در آن بازنشسته شده است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۹۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷                                                 رای دیوان  حسب محتویات پرونده شاکی از کارمندان شهرداری دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است که در سال ۱۳۷۲ با تشکیل شرکت آب و فاضلاب از شهرداری منفک و به شرکت آب و فاضلاب آن استان اداره آب و فاضلاب دهدشت منتقل گردیده و با دارا بودن بیش از ۳۲ سال خدمت در مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۱۷ بازنشسته گردیده است با عنایت به اینکه مطابق محتویات پرونده بالاخص نامه مورخه... سرپرست وقت اداره آب و فاضلاب دهدشت شاکی مذکور به میزان ۲۹۲ روز مرخصی ذخیره داشته و به موجب نامه مورخه... مدیر اداره آبفای شهری دهدشت مطالبات مربوط به سنوات خدمتی شاکی پرداخت نگردیده است با توجه به اینکه شاکی خدمت خود را در اداره آب و فاضلاب دهدشت به پایان رسانیده و پرداخت مطالبات فوق به عهده آن مرجع است و شهرداری دهدشت مسئولیتی در این خصوص ندارد فلذا اولاً _ در اجرای بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت شاکی علیه شهرداری دهدشت قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود ثانیاً_ در مورد
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1396 ساعت: 23:36
برچسب‌ها :

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :